ALGEMENE & VOORWAARDEN

ALGEMENE- VOORWAARDEN

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID
1.1 Op alle aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten van madam's horse shop zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding geeft u te kennen dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaard.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken,tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door  madam's horse shop erkend.
1.4 Wij madam's horse shop garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan het in het aanbod vermelden product voldoet aan de vermelde specificaties.

ARTIKEL 2. LEVERING
2.1 De door madam's horse shop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.In het kader van koop op afstand zal  bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.
2.2 Overschrijding van enige leveringstermijn heeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden,tenzij de overschrijding van de levertermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
2.3 U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
2.4 De levering van de producten geschied op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALINGEN
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro s, en incl 21% btw 
3.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent,is  gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten
op te schorten,dan wel te ontbinden.
3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijging in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan,bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door madam's horse shop
3.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk-zet fouten.voor de gevolgen van druk-en zet fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

ARTIKEL 4. RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID
4.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.Indien dit niet het geval is,dient u  daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen (48) uur na de levering ,althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
4.2 Terug zending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking(incl toebehoren Documentatie) en in nieuwstaat verkerend.indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt,bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt,vervalt het recht op ontbinding.
4.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden,heeft madam's horse shop  de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe dan wel de factuur waarde daarvan incl de verzendkosten te restiueren.
4.4 Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.5 Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd kunnen niet worden teruggezonden.
4.6 madam's horse shop is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten . 

ARTIKEL 5. GEGEVENSBEHEER
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij madam's horse shop  wordt u opgenomen in het klantenbestand van madam's horse shop. madam's horse shop houdt zich aan de wet persoons registraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2madam's horse shop  zal bij gebruik van de internet site er zorg voor dragen van een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN
6.1 Alle aanbiedingen van madam's horse shop zijn vrijblijvend,tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
6.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door madam's horse shop. madam's horse shop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden,tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
6.3 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt madam's horse shop dit mede binnen (7) dagen na ontvangst van de bestelling.
6.4 Aanbiedingen van madam's horse shop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
6.5 Wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht,indien schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 7 . .OVERMACHT
7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten,heeft madam's horse shop  ingeval van overmacht het recht om,naar eigen keuze,de uitvoering van uw bestelling op te schorten,dan wel de overeenkomst zonder bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden,zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat madam's horse shop gehouden is tot enige schadevergoeding,tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan madam's horse shop  kan worden toegerekend,omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet,rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
7.3 Indien madam's horse shop  bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q.het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over,indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan madam's horse shop verschuldigd bent,heeft voldaan.
8.2 Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
8.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
8.4 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,ontploffing-en waterschade alsmede tegen diefstal.

ARTIKEL 9. GARANTIE
9.1 madam's horse shop staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst de in het aanbod vermelde specificaties,aan de redelijke eisen van bruikbaarheid,betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daar mede in voor de fabriek garantie van het aan u geleverde product.
9.2 Een door de ondernemer ,fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van madam's horse shop jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
9.3 De garantietermijn van madam's horse shop komt overeen met de fabrieksgarantie madam's horse shop. is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer,noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

ARTIKEL 10. TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER
10.1 Op alle rechten,verplichtingen,aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,alsmede op deze voorwaarden,is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.